ตั้งค่าข้อมูลระบบ MD Rental

ข้อมูลระบบคือข้อมูลที่จะนำไปเข้าระบบต่าง ๆ ของโปรแกรมการบริหารจัดการตลาดนัด เช่น การสร้างข้อมูลในเมนูหมวดหมู่สินค้าตอนที่เราสร้างแบบฟอร์มข้อมูลการเช่าข้อมูลในช่อง

หมวดหมู่สินค้าก็จะเป็นข้อมูลจากที่เราสร้างในในหมวดหมู่สินค้า

ภาพแสดงลูกศรี้ไปยังข้อมูลระบบ
ภาพตัวอย่างแสดงข้อมูลระบบ

 

เมนูข้อมูลระบบทั้งหมดมีดังนี้

ภาพแสดงเมนูระบบต่าง ๆ ของ MD Rental
ภาพตัวอย่างแสดงข้อความระบบแต่ละเมนู

 

 1. ข้อมูลบริษัท เป็นข้อมูลของบริษัทเช่นชื่อบริษัท ที่อยู่ และข้อมูลอืน ซึ่งข้อมูลบริษัท นี้จะถูกนำไป เป็น ข้อมูล ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ใบคำร้อง นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าเรื่อง เทมเพลตใบแจ้งหนี้, การออกใบเสร็จ, เทมเพลตใบเสร็จรับเงิน, การเปิดใช้งานการคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นการสร้างข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการบริหารจัดการตลาดนัดเช่นสร้าง ไอดีให้กับเซลล์คนใหม่เป็นต้น
 3. ข้อมูลค่าน้ำค่าไฟ เป็นการสร้างข้อมูลค่าน้ำค่าไฟเพื่อจะได้สามารถจัดการได้ว่าล็อคแต่ละล็อคนั้นต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอย่างไร
 4. หมวดหมู่สินค้า เป็นการสร้างข้อมูลสินค้าเพื่อที่จะนำข้อมูลนี่ไปใส่แต่ละล็อคว่าล็อคนี้ขายอะไรเป็นต้น
 5. ข้อมูลวิธีการชำระเงิน เป็นการสร้างข้อมูลวิธีการชำระเงินเช่น จ่ายแบบผ่อนโอน, จ่ายแบบเงินสดเป็นต้น
 6. ข้อมูลสถานะการเช่า เป็นการสร้างข้อมูลเพื่อให้สถานะของลูกค่าแต่ละคนมีสถานะที่ถูกต้องเช่น สถานะขายอยู่, สถานะปิดการขายเป็นต้น
 7. ข้อมูลสถานะของล็อค เป็นการสร้างสถานะต่าง ๆ ของล็อคและกำหนดสีของสถานะต่าง ๆ 
 8. ข้อมูลสถานะคำร้อง เป็นการสร้างรูปแบบคำร้องต่าง ๆ เช่น คำร้องริพิจารณา คำร้องรอชำระเงินเป็นต้น
 9. ข้อมูลรอบการเช่า เป็นการสร้างรอบการเช่าเพื่อที่จะได้เป็นตัวเลือกล็อคว่าล็อคนี้มีรอบการเช่าที่เท่าไร
 10. รอบการชำระเงินเป็นการสร้างรอบการชำระเงินเป็นแบบกำหนดเองหรือว่าจะเป็นการกำหนดรอบการชำระเงินแบบ รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี
 11. ข้อมูลค่าใช่จ่าย เป็นการสร้างข้อมูลค่าใช่จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใช่จ่ายล็อคเราก็สามารถสร้างได้ว่า ต้องมีค่าใช่จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้างก็สามารถมาสร้างค่าใช่จ่ายเหล่านี้ได้
 12. เลขรันเอกสาร เป็นการตั้งค่าตัวเลขเอกการเช่นอยากให้เอกสารแสดงเลขรันก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลข วัน เดือน ปี หรือว่าจะให้เลขเอกสารเรียงเป็นปีเดือนวัน
 13. ข้อมูลอีเมลแทมเพลต เป็นการสร้างข้อมูลแจ้งเตือนไปยังอีเมล
 14. ข้อมูลเทมเพลตใบแจ้งหนี้ เป็นการสร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่จะมีโค้ด HTML ในการสร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้
 15. ข้อมูลเทมเพลตใบเสร็จรับเงิน เป็นการสร้างเทมเพลตใบเสร็จรับเงินที่จะมีโค้ด HTML ในการสร้างเทมเพลต ใบเสร็จ รับ เงิน
 16. ข้อมูลเทมเพลตใบเสร็จรับเงินแบบย่อย เป็นการสร้างเทมเพลตใบเสร็จรับเงินแบบย่อยที่จะใช้โค้ด HTML ในการสร้างเทมเพลต ใบเสร็จรับเงิน
 17. บันทึกการทำงานของผู้ใช้ เป็นการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงานของโปรแกรมแล้วใครที่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมก็ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากเมนูนี้
 18. นำเข้าข้อมูล เป็นการนำข้อมูลจากภายนอกนำมาเข้าโปรแกรมนี้ซึ่งข้อมูลที่จะนำเข้ามาจะเป็นรูปแบบ Microsoft Excel เท่านั้น