บันทุกการทำงานของผู้ใช้

คลิกที่ เมนูตั้งค่าระบบ แล้วคลิกที่บันทุกการทำงานของผู้ใช้ 

คลิกที่ไปที่เมนูการทำงานของผู้ใช้
ภาพแสดงตัวอย่างวิธีการใช้เมนูบันทึกการทำงานของผู้ใช้

 

เมือเราเข้ามาแล้วสามารถดูข้อมูลการทำงานได้ดังนี้

อธิบายจุดต่าง ๆ ของข้อมูล
ภาพตัวอย่างอธิบายจุดต่าง ๆ ของข้อมูล
  1. การทำงาน เป็นข้อมูลการทำงานต่าง ๆ 
  2. วันที่ จะแสดงวันที่หรือเวลาของข้อมูลการทำงาน 
  3. ชือ แสดงชื่อของผู้ทำงาน 
  4. ID เป็นลำดับของข้อมูลจะถูกสร้างตามลำดับ